Liigu edasi põhisisu juurde

Struktuur

Coop Pank kontserni moodustavad Coop Pank AS, tütarettevõtted Coop Liising AS (liisingfinantseerimine), Coop Finants AS (eraisikute väikefinantseerimine), AS Martinoza (kinnisvarahaldus), SIA Prana Property (kinnisvarahaldus) ja CP Vara AS (tegevus lõpetamisel).

Coop Pank Struktuur

Juhtimisest

Ava kõik

Coop Pank lähtub oma tegevuses konsolideerituse põhimõttest, mis väljendub ühtsete eesmärkide seadmises, ühtsete põhiväärtuste järgimises, ning tegevusega kaasnevate riskide juhtimiseks kontserniüleste otsustuspädevate ja/või nõuandvate organite loomises.

Kontserni ettevõtjate juhtorganiteks on vastava ettevõtja nõukogu ja juhatus:

  • Nõukogu valitakse üldkoosoleku poolt kolme-aastaseks perioodiks. Ettepanekuid üldkoosoleku otsuse eelnõuna nõukogu liikme kandidatuuri ülesseadmiseks saavad esitada aktsionärid, kelle häältega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
  • Juhatus valitakse panga nõukogu poolt kollegiaalse organina samuti kolme-aastaseks perioodiks.

Coop Panga strateegia, eesmärgid ning riskijuhtimise põhimõtted kinnitab panga nõukogu. Panga juhatus ja kontserni kuuluvate ettevõtjate nõukogud kinnitavad konkreetse ettevõtja strateegia, eesmärgid ja tegevusplaani.

Panga efektiivsemaks juhtimiseks ning juhtorganite abistamiseks on loodud erinevad kontserniülesed komiteed järgnevalt:

  • Auditikomitee, mis koosneb panga nõukogu liikmetest ja välistest ekspertidest. Auditikomitee ülesandeks on olla nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, tegevuse seaduslikkuse, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas.
  • Töötasukomitee, mis koosneb panga nõukogu liikmetest ja kelle ülesandeks on hinnata tasustamise põhimõtete rakendamist ning nende kooskõla kontserni tegevuseesmärkidega, samuti hinnata tasustamisega seotud otsuste mõju kontserni riskijuhtimise, omavahendite kohta sätestatud nõuete täitmisele.
  • Krediidikomitee, mis on otsustuspädevaks organiks krediidiotsuste tegemisel ning tema ülesandeks on tagada läbi oma otsuste kontserniüleselt ühtse krediidipoliitika järgimine.
  • Aktivate ja passivate juhtimise komitee on otsustuspädev organ likviidsusriski, pangaportfelli intressiriski ja väärtpaberiportfelli juhtimiseks, aktivate ja passivate struktuuri kujundamiseks, tulususe juhtimiseks ning kapitali planeerimiseks.
  • Kontode komitee ülesandeks on juhtida kõrgema riskiastmega klientidega kliendisuhte loomist ning vajadusel lõpetamist.
  • Arendusprojektide komitee juhib grupi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikke infotehnoloogilisi arendusi läbi arendusprojektide algatamise, prioriseerimise ning arenduseks vajalike investeeringute otsustamise.

Panga sisekontrollisüsteem põhineb 3-tasandilisel lähenemisel. Esimesel tasandil toimub kontroll iga üksuse siseselt enesekontrollina. Teisel tasandil tegutsevad iseseisvate ja sõltumatute kontrolliüksustena riskijuhtimise ning vastavuskontrolli funktsioon. Kolmandal tasandil tegutseb kontserni kogu tegevust kontrolliv siseauditi üksus.

Coop Pangas kehtib ühtne tasustamispoliitika, mis on kinnitatud panga nõukogu poolt ning mille efektiivsust, eesmärgipärasust ja täitmist kontrollib töötasukomitee. Tasustamispoliitika kehtib ühtselt nii töötajatele kui ka kontserni ettevõtjate juhatuse liikmetele.

Coop Pangas makstakse töötajatele põhitöötasu ja muutuvtasu (müügiboonus, tulemustasu, aktsiaoptsioon).

Palgale lisanduvad muud mitterahalised soodustused paindliku tööaja, erinevate ühisürituste, sportimisvõimaluste ja täiendavate tervisepäevade näol.