Liigu edasi põhisisu juurde

Struktuur

Coop Pank AS grupi moodustavad Coop Pank AS, tütarettevõtted Coop Liising AS (Liising), Coop Finants AS (eraisikute väikefinantseerimine), AS Martinoza ja SIA Prana Property (kinnisvara) ning Krediidipank Finants AS. Coop Panga grupi struktuur tagab efektiivse müügitegevuse ja tugiosakondade maksimaalse toe müügitiimidele.

Coop Pank struktuur

Juhtimisest

Ava kõik

Coop Pank AS kontsern lähtub oma tegevuses, sh kontserni juhtimises konsolideerituse põhimõttest, mis väljendub ühtsete ja kooskõlastatud eesmärkide seadmises, ühtsete põhiväärtuste järgimises ning tegevusega kaasnevate riskide juhtimiseks kontserniüleste otsustuspädevate ja/või nõuandvate organite loomises.

Kontserni ettevõtjate juhtorganiteks on vastava ettevõtja nõukogu ja juhatus:

  • Nõukogu valitakse üldkoosoleku poolt kolme-aastaseks perioodiks. Ettepanekuid üldkoosoleku otsuse eelnõuna nõukogu liikme kandidatuuri ülesseadmiseks saavad esitada aktsionärid, kelle häältega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
  • Juhatus valitakse panga nõukogu poolt kollegiaalse organina samuti kolme-aastaseks perioodiks. Juhatuse kui kollegiaalse organi liikmete valimisel jälgib nõukogu, et moodustatav juhatus oleks koosseisult piisavalt mitmekesine oma liikmete teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse poolest, et oleks tagatud juhatuse võimekus efektiivselt juhtida kõiki panga tegevusalasid. Juhatuse koosseisu kujundamisel arvestatakse ka soolist mitmekesisust ning võimalusel välditakse juhatuse moodustamist üksnes ühest soost liikmetest.

Kontserni strateegia, eesmärgid ning riskijuhtimise põhimõtted kinnitab panga nõukogu. Panga juhatus ja kontserni kuuluvate ettevõtjate nõukogud kinnitavad konkreetse ettevõtja jaoks detailsema ja konkreetsele ettevõtjale suunatud tegevusplaani, arvestades panga nõukogu poolt kinnitatud panga kontserni strateegiat, eesmärke ja riskivalmidust. Kontserni strateegias väljendatud põhiväärtused on ühtsed kõigi panga kontserni ettevõtjate jaoks.

Kontserni efektiivsemaks juhtimiseks ning juhtorganite abistamiseks on loodud erinevad kontserniülesed komiteed järgnevalt:

  • Auditikomitee, mis koosneb panga nõukogu liikmetest ja mille ülesandeks on olla nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, tegevuse seaduslikkuse, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas.
  • Töötasukomitee, mis koosneb panga nõukogu liikmetest ja kelle ülesandeks on hinnata tasustamise põhimõtete rakendamist ning nende kooskõla kontserni tegevuseesmärkidega, samuti hinnata tasustamisega seotud otsuste mõju kontserni riskijuhtimise, omavahendite ja likviidsuse kohta sätestatud nõuete täitmisele.
  • Krediidikomitee ja krediidikomisjon, kes on otsustuspädevad organid krediidiotsuste tegemisel ja kelle ülesandeks on läbi oma otsuste tagada kontserniüleselt ühtse krediidipoliitika järgimine.
  • Aktivate ja passivate juhtimise komitee, kes on kontserniüleselt otsustuspädev organ likviidsusriski, pangaportfelli intressiriski ja väärtpaberiportfelli juhtimiseks, aktivate ja passivate struktuuri kujundamiseks, tulususe juhtimiseks ning kapitali planeerimiseks.


Et tagada kontserni tegevuse efektiivsus, finantsaruandluse usaldatavus, tegevuse vastavus seadustele ja muudele õigusaktidele, juhtimisorganite poolt kinnitatud sisereeglitele ning otsuste vastuvõtmine usaldusväärse ja asjakohase informatsiooni alusel, on kontsernis loodud kõiki tegevus- ja juhtimistasandeid hõlmav kontserniülene sisekontrolli süsteem. Tegevuse kontrollimine põhineb 3-tasandilisel kontrollisüsteemil. Esimesel tasandil toimub kontroll iga üksuse siseselt enesekontrollina. Teisel tasandil tegutsevad iseseisvate ja sõltumatute kontrolliüksustena riskijuhtimise ning vastavuskontrolli funktsioon. Kolmandal tasandil tegutseb kontserni kogu tegevust kontrolliv siseauditi üksus.

Coop Panga kontsernis kehtib ühtne tasustamispoliitika, mis on kinnitatud panga nõukogu poolt ning mille efektiivsust, eesmärgipärasust ja täitmist kontrollib töötasukomitee. Tasustamispoliitika kehtib ühtselt nii töötajatele kui ka kontserni ettevõtjate juhatuse liikmetele.

Coop Panga kontsernis kehtiv töötasu struktuur koosneb kahest osast:

  • põhipalk (fikseeritud ja muutuv tasu soorituse edukuse eest)
  • tulemustasu vastavalt pangagrupi kasumlikkusele


Tulemustasu kuulub väljamaksmisele rahas aruandeperioodile järgneval perioodil neile töötajatele, kes on andnud oma panuse tulemuse saavutamiseks, järgides kontserni eesmärki ja väärtusi ning on jätkuvalt kontserni töötajad. Aktsiatel ja optsioonidel põhinevaid tulemustasusid ei ole ette nähtud. Tulemustasu toetab tõhusat riskijuhtimist ega innusta võtma ülemääraseid riske.

Palgale lisanduvad muud mitterahalised soodustused paindliku tööaja, erinevate ühisürituste ja täiendava, staažist sõltuva tasulise puhkuse näol.