Liigu edasi põhisisu juurde

Tunneme oma klienti

Soovime olla Sinu usaldusväärne partner. Parima kliendisuhte hoidmiseks on oluline, et Sinu andmed pangas on alati ajakohased ning vajadusel küsib pank lisainformatsiooni ka konkreetse tehingu kohta.

Hea teada

Seadused nõuavad pangalt seda, et pank tunneks oma klienti. Peame järgima "tunne oma klienti" põhimõtet. Seda põhimõtet täites ning klientidelt andmeid küsides tegutseme ennekõike Sinu parimates huvides. Soovime olla Sinu usaldusväärne partner. Parima kliendisuhte hoidmiseks on oluline, et Sinu andmed pangas on alati ajakohased ning vajadusel küsib pank lisainformatsiooni ka konkreetse tehingu kohta.

„Tunne oma klienti” põhimõte tuleneb järgnevatest õigusnormidest:

Iga kliendi käest küsib pank lisaks kehtivale isikut tõendavale dokumendile ja kontaktandmetele veel lisainfot, näiteks:

  • maksuresidentsus
  • tegevusala
  • igakuine eeldatav laekumine Coop Panka ning laekumise iseloom (palk, dividendid, üüritulu)

TEKSA andmekogu loomise aluseks on 4. novembril 2021 Rahandusministeeriumis kinnitatud eelnõu. TEKSA andmekogu loomine on seotud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiiviga, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist. Andmekogu loomine tagab tegelike kasusaajate andmete süstematiseeritud esitamise ja avalikustamise ning suurendab Eesti ettevõtluskeskkonna läbipaistvust.

Tegelike kasusaajate info äriregistri infosüsteemi kaudu esitamise kohustus jõustus ettevõtetele juba 2018. aasta oktoobris aga seni puudusid õigusnormid, mille alusel saaks registriosakond informeerida andmeid esitamata jätnud isikut tema kohustusest ning nõuda andmete esitamist.

Juhis tegelike kasusaajate tuvastamiseks on leitav siit.


Mis muutub alates 7. märts 2022?

Finantsasutustel tekib kohustus kontrollida jooksvalt pangale esitatud kasusaajate vastavust TEKSA andmekoguga ja kui ilmneb erisus, siis paluda äriühingutel üle kontrollida, millises andmekogus on andmed uuendamata, ning need korrigeerida. Juhul kui äriühing seda ei tee, siis on pankadel kohustus esitada erinevuse kohta andmekogu pidajale lahknevusteade. Varem oli pankadel küll kohustus kontrollida vastavust äriregistri andmetega, kuid lahknevusteadete esitamise kohustus puudus.

Selleks, et ettevõttel ei tekiks arusaamatusi, on tähtis edastada pangale kontrollitud ja täpsed andmed ning kasusaajate info muutumisel tuleb nii Äriregistrit kui ka panka sellest esimesel võimalusel teavitada!

Kõik pangad kontrollivad ja neil on õigus ning kohustus vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele kontrollida klientide varade päritolu. Pank on kohustatud mõistma nii seda, kuidas klient on olemasoleva vara teeninud, kui teatud olukordades ka seda, kust konkreetses tehingus kasutatud vahendid pärinevad. Saades pangalt vastava kirja, on kõige lihtsam kirjutada pangale, kuidas olete raha omanikuks saanud ja lisada juurde võimalusel seda tõestavad dokumendid. Dokumentideks võivad olla näiteks teise panga konto väljavõte, vara ostu-müügi leping, pärimisdokumendid, laenulepingud jne.

Andmeid saad uuendada meie internetipangas või külastades Coop Panga kontorit (kontorite asukohad leiad siit).

On tavapärane, et andmed võivad ajas muutuda. Seetõttu soovitame alati oma andmed üle vaadata kohe, kui need on muutunud või kui pank küsib. Vaid nii saame hoida Sinu jaoks olulist infot alati ajakohasena.

Coop Pank käsitleb kõiki andmeid konfidentsiaalsena. Kliendi andmeid võime edastada vaid seaduses sätestatud juhtudel.

Teatud juhtudel, kui kliendid ei anna pangale piisavalt teavet, ei ole meil võimalust pakkuda soovitud teenust.

Ametikohad Näited

Riigipead, valitsusjuhid, ministrid ja ase- või abiministrid

President, peaminister, minister, abiminister, kantsler, Euroopa Liidu institutsioonide juhid (nt Euroopa Komisjoni volinikud)

Parlamendiliikmed või sarnaste
seadusandlike organite liikmed

Riigikogu liige, Euroopa Parlamendi liikmed

Erakondade juhtorganite liikmed

Riigikokku kuuluva erakonna juhatus/eestseisus

Ülemkohtute ja riigikohtu liikmed

Riigikohtu kohtunik, Euroopa Liidu kohtu kohtunik

Riigikontrolli ja keskpankade
nõukogude liikmed

Riigikontrolör, Eesti Panga president, Euroopa Kontrollikoja liige, Eesti Panga nõukogu liikmed

Suursaadikud ja asjurid

 

Kaitsejõudude kõrgemad ohvitserid

Kaitseväe juhataja, Kaitseliidu ülem, kaitseväe peastaabi ülem, kaitseväe juhataja asetäitja

Riigiettevõtete juhatuse ning
haldus- või järelevalveorganite liikmed

Enam kui 50%-lise riigi osalusega äriühingu juhatuse liige, nõukogu liige

Muu isik, kes täidab avaliku võimu olulisi ülesandeid

Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, Jõhvi linnapea, abilinnapea või sarnast ametikohta täitev isik, volikogu esimees

Rahvusvaheliste organisatsioonide juhid, juhi asetäitjad ja juhtorgani liikmed või samaväärseid ülesandeid täitvad isikud, kes ei ole kesk- või alamastme ametniku staatuses

ÜRO, NATO