Liigu edasi põhisisu juurde

Kliendiga seotud päringud

Allolevas tabelis on välja toodud Coop Pank AS'i poolt tehtavad päringud andmebaasidesse, mis on vajalikud kliendiks tulemise protsessiga seonduvalt. Täiendav informatsioon saadaval kliendiandmete töötlemise põhimõtetes.

Päringu nimi Päringu eesmärk Päringu põhjus
Rahvastikuregister RR 458 Isiku dokumentide andmed Eraisiku konto avamine
Rahvastikuregister RR86 Lapsevanema andmed Eraisiku konto avamine (ainult lapsele konto avamisel)
Riiklik infosüsteemide keskus Arestide kontroll Eraisiku/juriidilise isiku konto avamine
Rahvastikuregister: RR404 Isikuandmete päring rahvastikuregistrist Eraisiku/juriidilise isiku konto avamine
Rahvastikuregister: RR438 Elamislubade päring rahvastikuregistrist Eraisiku/juriidilise isiku konto avamine
Äriregister Tegelike kasusaajate andmete päring Juriidilise isiku konto avamine
Äriregister Ettevõtjaga seotud kõikide isikute esindusõigused Juriidilise isiku konto avamine
Äriregister Ettevõtja detailandmete päring Juriidilise isiku konto avamine
Credit Info Omandistruktuuri päring (osaluse % ja kasusaamise alus) Juriidilise isiku konto avamine

 

Riikliku taustaga isik

Ava kõik

Füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, näiteks:

 1. riigipea, valitsusjuht, minister ja ase- või abiminister;
 2. parlamendiliige või sarnase seadusandliku organi liige;
 3. erakonna juhtorgani liige;
 4. ülem-, konstitutsiooni- või muu sellise kõrgema kohtu kohtunik, mille otsuseid saab edasi kaevata üksnes erandjuhtudel;
 5. riigi kontrollasutuse või keskpanga nõukogu liige;
 6. riigiettevõtete juhtimis-, järelevalve- või haldusorgani liige (loetletu hõlmab Euroopa Liidu ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide ametikohti);
 7. rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik.

 

Riikliku taustaga isiku:

 1. abikaasa; abikaasaga võrdväärne partner vastavalt isiku elukohariigi õigusele või tehingu sõlmimise kuupäeva seisuga temaga vähemalt aasta ühist majapidamist omanud isik
 2. lapsed ja nende abikaasad või partnerid
 3. vanemad

 

Füüsiline isik:

 1. kellel on riikliku taustaga isikuga lähedased ärisuhted või kellega koos on riikliku taustaga isik juriidilise isiku või lepingulise õigusliku üksuse ühine tegelik kasusaaja;
 2. kes tegeliku kasusaajana omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on teada olevalt asutatud tegelikult riikliku taustaga isiku kasuks.

 

Mõisted

Ava kõik

Füüsiline isik (füüsilised isikud), kes teostab (teostavad) kontrolli Kliendi üle. Äriühingute puhul on tegelikuks kasusaajaks:

 1. füüsiline isik (füüsilised isikud), kes lõplikult omab (omavad) või kontrollib (kontrollivad) juriidilist isikut piisava arvu aktsiate või osade või hääleõiguste või omandiõiguse otsese või kaudse omamise kaudu selles juriidilises isikus, kaasa arvatud osalused esitajaaktsiate või -osade kujul, või muul viisil kontrollimise kaudu, välja arvatud reguleeritud turul noteeritud äriühing, mille suhtes kohaldatakse EL õigusega kooskõlas olevaid avalikustamisnõudeid või samaväärseid rahvusvahelisi standardeid, millega tagatakse piisav läbipaistvus omanikke käsitleva teabe osas. Otsene omamine tähendab seda, et füüsiline isik omab kliendis 25% suurust osalust pluss üks aktsia või üle 25% suurust omandiõigust. Kaudne omamine tähendab seda, et kliendis omab 25% suurust osalust pluss üks aktsia või üle 25% suurust omandiõigust äriühing, mis on füüsilise isiku (füüsiliste isikute) kontrolli all, või mitu äriühingut, mis on sama füüsilise isiku (samade füüsiliste isikute) kontrolli all
 2. füüsiline isik (füüsilised isikud), kes on juhatuse liige (liikmed), juhul kui eelmises punktis osutatud isikut (isikuid) ei ole kõikvõimalike tuvastamismeetodite ammendumisel võimalik kindlaks teha.
Usaldusfondide ja sihtasutuste puhul on tegelikuks kasusaajaks:
 1. asutaja
 2. usaldusisik(ud);
 3. kaitsja, kui on olemas;
 4. soodustatud isikud; või juhul kui üksikisikuid, kes on juriidilise isiku või õigusliku üksuse soodustatud isikud, tuleb alles kindlaks määrata, isikute liik, kelle huvides juriidiline isik või õiguslik üksus peamiselt asutati või tegutseb;
 5. iga muu füüsiline isik, kes usaldusfondi otsese või kaudse omamise kaudu või muul viisil lõplikult kontrollib.
Mittetulundusühingute puhul on tegelikuks kasusaajaks ühingu tegevuse üle kontrolli omav isik, muude asjaolude puudumisel on selleks juhatuse liige (liikmed).

 

Iga juriidiline isik või muu lepinguline õiguslik moodustis, näiteks partnerlus, seltsing või fond.

Hoidmisasutus, hoiustamisasutus, kindlaksmääratud kindlustusandja ja investeerimisettevõte.

Ettevõte, kelle äritegevuse märkimisväärse osa moodustab teiste isikute finantsvarade hoidmine. Ettevõte hoiab teiste isikute finantsvarasid oma äritegevuse märkimisväärse osana siis, kui ettevõtte brutotulu, mis on saadud finantsvarade hoidmisest ja sellega seotud finantsteenustest, on võrdne või ületab 20 % ettevõtte brutotulust järgmistest perioodidest lühema jooksul:

 1. kolmeaastane periood, mis lõpeb hinnangu andmise aastale eelneva aasta 31. detsembril (või kalendriaastast erineva aruandeperioodi viimasel päeval), või
 2. aeg, mille jooksul ettevõte on olemas olnud

Ettevõte, mis võtab vastu hoiuseid tavapärase pangandus- või muu sarnase äritegevuse raames.

Ettevõte, mis on kindlustusandja (või kindlustusandja valdusühing), mis sõlmib rahalise väärtusega kindlustuslepingu või annuiteedilepingu või mis on kohustatud tegema eelnimetatud lepingutega seotud väljamakseid.

kelle peamiseks äritegevuseks on üks või mitu alljärgnevatest tegevustest või toimingutest kliendi eest või kliendi nimel:

 1. kauplemine rahaturu instrumentidega (tšekid, vekslid, hoiusetunnistused, tuletisväärtpaberid jne); välisvaluutaga; valuuta, intressimäärade ja indeksitega seotud instrumentidega; võõrandatavate väärtpaberitega, või kaubafutuuridega;
 2. individuaalne ja kollektiivne väärtpaberiportfelli valitsemine, või
 3. finantsvarade või raha muul viisil investeerimine, haldamine või valitsemine teiste isikute nimel, või
 4. kelle brutotulu on eelkõige saadud finantsvarade investeerimisest, reinvesteerimisest või nendega kauplemisest, kui ettevõtet haldab teine ettevõte, mis on hoiustamisasutus, hoidmisasutus, kindlaksmääratud kindlustusandja või alapunktis “a.” kirjeldatud investeerimisettevõte.

Eeldatakse, et ettevõtte äritegevuseks on eelkõige üks või enam alapunktis “a.“ kirjeldatud tegevustest, või ettevõtte brutotulu on eelkõige saadud finantsvaradesse investeerimisest, reinvesteerimisest või nendega kauplemisest alapunkti b tähenduses, kui ettevõtte brutotulu, mis on saadud sellistest tegevustest, on võrdne või ületab 50% ettevõtte brutotulust järgmistest perioodidest lühema jooksul:

 1. kolmeaastane periood, mis lõpeb hinnangu andmise aastale eelneva aasta 31. detsembril, või
 2. aeg, mille jooksul ettevõte on olemas olnud. Mõiste „investeerimisettevõte” ei hõlma ettevõtet, mis vastab aktiivse NFE kriteeriumitele.

Iga ettevõte, kes ei ole finantsasutus.

Iga NFE, mis vastab mis tahes alljärgnevale kriteeriumile:

a) alla 50% NFE eelmise kalendriaasta või muu asjakohase aruandlusperioodi brutotulust on passiivne tulu ja alla 50% NFE eelmise kalendriaasta või muu asjakohase aruandlusperioodi varadest on varad, mis toodavad passiivset tulu või mida hoitakse passiivse tulu tootmiseks;
b) NFE osakutega kaubeldakse reguleeritud väärtpaberiturul korrapäraselt või NFE on sellise ettevõttega seotud ettevõte, mille osakutega kaubeldakse reguleeritud väärtpaberiturul korrapäraselt;
c) NFE on valitsusüksus, rahvusvaheline organisatsioon, keskpank või ettevõte, mis kuulub täielikult ühele või mitmele eelmistest;
d) sisuliselt kogu NFE tegevus kujutab endast ühe või mitme muu kui fi nantsasutuse tegevusala või äriga tegeleva tütarettevõtte ringluses olevate osakute täielikku või osalist hoidmist või ühele või mitmele sellisele tütarettevõttele rahastamise või muu teenuse osutamist; NFE ei ole aga aktiivne NFE, kui ta tegutseb investeerimisfondina (või reklaamib end investeerimisfondina), näiteks börsivälistesse ettevõtetesse investeeriva fondi, riskikapitalifondi, fi nantsvõimendusega väljaostufondi või muu investeerimisvahendina, mille eesmärgiks on omandada või rahastada äriühinguid ja seejärel omada nendes äriühingutes investeerimise eesmärgil põhivarana osalust;
e) NFEl ei ole veel äritegevust ning tal ei ole ka varem äritegevust olnud, kuid ta investeerib varadesse kavatsusega hakata tegelema äritegevusega, mis ei kujuta endast fi nantsasutuse äritegevust; NFEle ei kohaldata seda erandit peale kuupäeva, mil on möödunud 24 kuud NFE asutamisest;
f) NFE ei olnud viimase viie aasta jooksul fi nantsasutus ja on likvideerimas oma varasid või ümber korraldamas oma tegevust kavatsusega jätkata või taasalustada äritegevust, mis ei kujuta endast fi nantsasutuse äritegevust;
g) NFE tegeleb peamiselt rahastamis- või riskimaandustehingutega seotud ettevõtete jaoks või koos seotud ettevõtetega, mis ei ole fi nantsasutused, ning ei osuta rahastamis- ega riskide maandamise teenuseid ühelegi ettevõttele, mis ei ole seotud ettevõte, tingimusel, et mis tahes selliste seotud ettevõtete grupi peamine äritegevus ei kujuta endast fi nantsasutuse äritegevust, või
h) NFE vastab kõigile alljärgnevatele nõuetele:
a. ta on asutatud ja tegutseb oma residentsuse liikmesriigis või muus jurisdiktsioonis eranditult usulisel, heategevuslikul, teaduslikul, kunstilisel, kultuurilisel, sportlikul või hariduslikul eesmärgil, või on asutatud ja tegutseb oma residentsuse liikmesriigis või muus jurisdiktsioonis ja on kutseorganisatsioon, ettevõtete organisatsioon, kaubanduskoda, tööorganisatsioon, põllumajandus- või aiandusorganisatsioon, ühiskondlik organisatsioon või organisatsioon, mis tegutseb eranditult sotsiaalse heaolu edendamise nimel;
b. ta on oma residentsuse liikmesriigis või muus jurisdiktsioonis tulumaksust vabastatud;
c. tal puuduvad osanikud või liikmed, kellel on omandi või tulusaamisega seotud huvi selle tulude või varade vastu;
d. NFE residentsuse liikmesriigi või muu jurisdiktsiooni kohaldatavad õigusaktid või NFE asutamisdokumendid ei võimalda NFE tulude või varade jaotamist või nende kasutamist füüsilise isiku või mitteheategevusliku ettevõtte kasuks, välja arvatud NFE heategevuslikuks tegevuseks või mõistliku tasu maksmiseks saadud teenuste eest või õiglase turuhinna maksmiseks NFE ostetud vara eest, ja
e. NFE residentsuse liikmesriigi või muu jurisdiktsiooni kohaldatavate õigusaktide või NFE asutamisdokumentide kohaselt on nõutav, et NFE likvideerimise või lõpetamise korral jagatakse kõik selle varad valitsusüksusele või muule mittetulundusühendusele või antakse pärijate puudumisel üle NFE residentsuse liikmesriigi või muu jurisdiktsiooni valitsusele või selle poliitilisele allüksusele.

Ettevõte, millel ei esine aktiivse NFE tunnuseid ning investeerimisettevõtte mõiste alapunkti “b.” tunnustele vastav ettevõte, mis ei ole osaleva jurisdiktsiooni finantsasutus.

Üldpiires sisaldab mõiste endas järgmisi tululiike:

 1. Dividendid, sh dividendituluga sarnane tulu;
 2. Intressid, sh intressituluga sarnane tulu;
 3. Teatud üüri-, rendi- ja litsensitulud, mida ei ole saadud aktiivsest äritegevusest;
 4. Annuiteetmaksed;
 5. Tuletisinstrumentide (forward-, futuur-, swap- ja optisoonilepingud, samuti nendega sarnased lepingu tehingutest, sh nende müügist saadav tulu;
 6. Valuutatehingutest saadav tulu;
 7. Passivset tulu tootva vara müügist saadav tulu;
 8. Tulu, mis on saadud “cash value” kindlustuslepingutest.

Jurisdiktsioon, mille suhtes Eesti Vabariigil on EL õigusest ja/või rahvusvahelistest lepingutest tulenevad rahvusvahelise maksuinfo vahetamise kohustused.

Riik, mille suhtes on Kliendil maksude maksmise kohustus. Maksuresidentsuse määratlus on riigiti erinev ja võib sõltuda Kliendi asutamiskohast, tegutsemiskohast, juhtkonna asukohast või muudest kriteeriumidest. Kui Klient ei ole kindel oma maksuresidentsuses, siis peaks ta konsulteerima oma maksukonsultandiga.

GIIN (Global Intermediary Identification Number), mis on teile väljastatud FATCA rakendamisel.

Info erinevate riikide maksukohustuslase numbri kohta leiad siit.

Ettevõte, mis on registreeritud välisriigis või Eesti ettevõte, kui see ettevõte on sellise isiku kontrolli all, kes ei ole Eesti resident (s.o ettevõte on rohkem kui 25% ulatuses mitteresidendist tegeliku kasusaaja/kasusaajate omanduses või ettevõtte üle omavad muul moel kontrolli üks või mitu mitteresidenti).