Liigu edasi põhisisu juurde

Garantii

Aitab vähendada lepingust tulenevaid riske ja saada või pakkuda soodsamaid maksetähtaegu.

Garantii on levinuimaid riskimaandamise viise nii Eesti-siseses kui ka rahvusvahelises äritegevuses, võimaldades vähendada lepingupartnerist tulenevaid riske, saada lihtsalt ja kiirelt rahalist hüvitist ning vältida ettemaksetega seotud riske.

Pangagarantii on panga tagasivõetamatu kohustus maksta garantiikirjas fikseeritud summa garantii saajale juhul, kui garantii tellija (Coop Panga klient) ei täida lepingulisi kohustusi garantii saaja (äripartner) ees. Panga poolt välja makstud summad peab klient pangale tagastama.

Ettevõtete vajadused on erinevad ning tulenevalt sellest pakume erinevat liiki garantiisid, et oleks võimalik leida oma ettevõttele sobivaim. Vaatleme väljastatavat garantiid kui võimalikku laenu tulevikus ning seetõttu on garantii taotlemine samaväärne laenu taotlemisega ning garantiile on tarvis seada tagatis nagu laenulegi.

Garantiide väljastamisel lähtume rahvusvahelise URDG 758 („Uniform Rules for Demand Guarantees”) reeglistikust ja Eesti seadustest.
 

Garantii info

Ava kõik

Ettemaksegarantii
Pank tagab garantii saajale teostatud ettemaksu tagastamise juhul, kui garantii tellija ei suuda täita lepingujärgseid kohustusi.

Maksegarantii
Pank tagab garantii saajale kaupade või teenuste eest tasumise juhul, kui garantii tellija seda kokkulepitud tähtajaks ise ei tee.

Pakkumisgarantii
Pank tagab avaliku pakkumise korraldajale (garantii saajale) kulude hüvitamise juhul, kui pakkumise tegija loobub pakkumisest, ei sõlmi pakutud tingimustel lepingut või ei esita garantii saajale pärast lepingu sõlmimist täitmise garantiid.

Täitmise garantii
Pank tagab hüvituse tasumise selle saajale, kui garantii tellija ei täida lepingut.

Hooldusperioodi garantii
Pank tagab garantii saajale (ostjale) hüvituse juhuks, kui garantii tellija ei kõrvalda puudusi tarnitud kaupades või tehtud töödes.

Tolligarantii
Pank tagab Maksu- ja Tolliametile tollimaksude tasumise ning muudab sellest tulenevalt garantii tellijale kaupade kättesaamise kiiremaks.

 • hüpoteek kinnisasjale (maatükk, hoonestusõigus, korteriomand)
 • tähtajaline hoius
 • KredEx käendus
 • MES käendus
 • kommertspant põhivarale ja muule vallasvarale
 • transpordivahendi registerpant
 • eraisiku või juriidilise isiku käendus
 • muud Coop Panga poolt aktsepteeritavad tagatised

Enne garantii taotlemist soovitame äripartneriga kokku leppida tehingu üksikasjad, sh vajalik garantii liik, summa, kehtivusaeg ja garantiikirja edastamise vorm.

Garantii taotlemiseks


Nõuded taotlejale

 • Eestis registreeritud äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja
 • arvelduskonto olemasolu Coop Pangas
 • viimased 6 kuud arveldamine Coop Pangas või mõnes muus pangas
 • soovitav eelnev garantii- või laenukogemus


Vajalikud dokumendid

 • garantiitaotlus
 • finantsaruanded
  • viimase 2 majandusaasta aastaaruanne (auditeeritud aastaaruanne, kui on auditeerimiskohustus ja aruanne pole esitatud äriregistrile)
  • jooksva majandusaasta kvartalite finantsaruanded, mis ei ole vanemad kui 2 kuud
 • garantii kasutamise, garanteeritavate kohustuste täitmise tagamise kirjeldus
 • garantii vormistamise aluseks olevad dokumendid - koostööleping, tellimus, arve, garantiivormi projekt vms
 • tagatisvara eksperthinnang

Tutvu Coop Panga hinnakirjaga.